sdílej na Facebooku
Sdílej na Twitteru
Sdílej na Googlu

Aktuálně

8.6.2017 - Nově spolupracujeme s autoškolami.

Pojištění občanů

Chcete spolehlivě chránit svůj domov? Nechcete nic ponechat náhodě? Právě Vám nabízíme výhodné pojištění majetku a odpovědnosti občanů.
Pojištění majetku občanů

Pojištění majetku občanů

Spolehlivé pojištění Vašeho majetku a odpovědnosti za škodu

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Vám nabízí komplexní pojištění domácnosti, spolehlivou pojistnou ochranu nemovitostí (staveb) a pro případ, že způsobíte škodu jinému vlastním opomenutím nebo nedbalostí, pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění domácnosti

Co je předmětem pojištění domácnosti?
Veškeré movité věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů (oprávněných osob). V pojistné smlouvě lze sjednat i pojištění cizích věcí oprávněně užívaných. Předmětem pojištění jsou i rotační elektromotory s příkonem od 50 W do 3 kw zabudované do elektrospotřebičů pojištěné domácnosti.
Na kterých místech jsou věci pojištěny?
V trvale obydleném bytě a v prostorách tvořících jeho příslušenství umístěné uvnitř bytu. Pojištěny jsou i věci umístěné v příslušenství, prostorách, prostranstvích, nebytových prostorech a společných částech domu (chodby, schodiště, prádelna, sušárna, kočárkárna apod.) mimo půdorys bytu, patřících k domu, v němž se nachází pojištěný byt. Při stěhování se pojištění vztahuje i na byt, do něhož se stěhujete, a to po dobu 30 dnů od zahájení stěhování.
Na jakémkoli jiném místě na území České republiky, byly-li poškozeny nebo zničeny věci osobní potřeby uložené oprávněnou osobou na místě k tomu určeném nebo obvyklém (např. v ubytovacím, stravovacím, sportovním zařízení, dopravním prostředku apod.)
Pro jaké případy máte pojištěnou domácnost?
Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení. Pojistná ochrana dále zahrnuje škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).
Znáte výhody pojištění?
Rozsah pojištění je sestaven tzv. "stavebnicovým systémem" - můžete si, podle vlastního uvážení, sami zvolit typ a rozsah pojištění, který bude nejlépe vyhovovat Vašim pojistným potřebám.

Pojištění nemovitostí (staveb)

Co je předmětem pojištění nemovitosti?
Budova, stavba nebo byt, včetně jejich součástí a příslušenství, dále stavební materiál a výrobky sloužící k opravám pojištěné budovy, stavby nebo bytu. U budov a bytů musí nejméně jedna polovina plochy sloužit trvale k obytným účelům. Pojistit lze i bytové domy ve vlastnictví občanů (nabytých do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. a násl. nebo na základě restituce, privatizace). Pojištění se sjednává na novou cenu.
Chcete mít pojištěnou i stavbu nově zahajovanou?
Pojistit si můžete také stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součásti; stavebního materiálu a stavebních mechanismů; stavebního nářadí a dočasných objektů zařízení staveniště. Využijte slevu, kterou poskytujeme na nemovitosti ve výstavbě nebo rekonstrukci po dobu 2 let od data vydání stavebního povolení příslušným Stavebním úřadem.
Pro jaké případy máte pojištěnou nemovitost?
Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení.
Pojištění lze sjednat i na škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).

Pojištění rekreační domácnosti

Předmětem pojištění rekreační domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení rekreační domácnosti a sloužících provozu rekreační domácnosti nebo uspokojování potřeb členů této domácnosti. Pojištěné věci a místo pojištění jsou totožné s údaji uvedenými v klasickém pojištění domácnosti. Pojištěny jsou i movité věci osob, které rekreační domácnost oprávněně užívají. Pojištění se sjednává v časové ceně.

Pojištění rekreační nemovitosti

Předmětem pojištění je rekreační nemovitost nebo budova v osobním vlastnictví, která slouží k individuální rekreaci osob a není celoročně obývána, včetně jejích součástí a příslušenství; nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované rekreační nemovitosti; stavební součásti staveb, dále stavební materiál, výrobky sloužící k údržbě a opravám pojištěné rekreační nemovitosti. Pojištění se vztahuje i na drobné stavby a oplocení, pokud se nacházejí na stejné parcele jako rekreační nemovitost.

Pojištění jízdních kol

Tímto pojištěním je kryto poškození nebo zničení kola nebo jeho součástí havárií a jiným neúmyslným poškozením nebo zničením. Předmětem pojištění je i ztráta mobility v příčinné souvislosti s poškozením či zničením jízdního kola. Pojistnou ochranu lze sjednat i pro pojistné nebezpečí odcizení kola nebo jeho součásti krádeží nebo loupeží.
Do pojištění lze přijmout jen kola, která jsou současně vybavena zapouzdřenými mikročipy RFID, mikrotečkami s PIN kódem, výstražnou etiketou a zaevidovaná do Centrálního registru (např. KRIMISTOP).
Místem pojištění je jakékoli místo na území ČR kromě místa bydliště pojištěného.

 

 
Kancelář Otrokovice:
nám.3. května 1569,
765 02 Otrokovice
+420 731 135 608
E-mail: barina.cpp@seznam.cz
Kancelář Zlín:
Kvítková 476
760 01 Zlín
+420 731 135 608
E-mail: barina.cpp@seznam.cz

admin :: webdesign MYLEE Design (c) 2014