sdílej na Facebooku
Sdílej na Twitteru
Sdílej na Googlu

Aktuálně

8.6.2017 - Nově spolupracujeme s autoškolami.

Pojištění odpovědnosti občanů

V životě člověka nastávají okamžiky, kdy drobným opomenutím, momentální indispozicí nebo chybným krokem může způsobit škodu jinému.

Nezřídka se stává, že povinnost tuto škodu nahradit, postaví člověka před tíživý životní problém. Pro vyřešení většiny těchto složitých životních situací, přináší Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jistotu v podobě pojištění odpovědnosti za škodu.

Na následujících stránkách můžete u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group ihned sjednat tyto typy pojištění odpovědnosti:

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě

Vztahuje se na škody, které způsobíte třetí osobě, např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě, při rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.
Pojištěni jste také při určitých činnostech pracovního charakteru. Toto pojištění Vás chrání při přechodném pobytu v kterémkoliv evropském státě a vztahuje se i na Vaši odpovědnost za finanční škody. Spolupojištěni jsou i členové Vaší společné domácnosti.


Kategorie limitů pojistného plnění

 

škoda na zdraví

škoda na věcí

finanční škoda

I.

2 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

II.

4 000 000,00

2 000 000,00

750 000,00

III.

6 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel, nejde-li však o výdělečnou činnost.
Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu včetně škody, kterou způsobila při pastvě zvířata na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách.
Spolupojištěným je také opatrovatel zvířete, kterému vlastník zvíře k opatrování svěřil, nejde-li však o výdělečnou činnost opatrovatele nebo o škodu způsobenou vlastníku nebo opatrovateli.


Kategorie limitů pojistného plnění

 

škoda na zdraví

škoda na věcí

finanční škoda

I.

500 000,00

250 000,00

120 000,00

II.

1 000 000,00

500 000,00

250 000,00

III.

2 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, uvedeným v pojistné smlouvě, i mimo výkon práva myslivosti.
Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu.


Kategorie limitů pojistného plnění

škoda na zdraví

škoda na věci

finanční škoda

20 000 000

1 000 000

500 000

Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo provozovatele plavidla

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou provozem motorového a nemotorového plavidla uvedeného v pojistné smlouvě, případně na škody vzniklé při účasti na závodech, sportovních podnicích a ukázkových akcích, jakož i na přípravě k nim, nejde-li však o výdělečnou činnost.
Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu. Spolupojištěnou osobou je také osoba, které pojištěný svěřil plavidlo k řízení. Pojištění lze rozšířit i na škody způsobené v evropských vodách.


Kategorie limitů pojistného plnění

 

škoda na zdraví

škoda na věcí

finanční škoda

I.

500 000

250 000

120 000

II.

1 000 000

500 000

250 000

III.

2 000 000

1 000 000

500 000

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Vztahuje se na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu.
Pojistná ochrana zahrnuje i odpovědnost za finanční škodu včetně odpovědnosti za poškození nebo zničení movitých věcí, které Vám byly svěřeny nebo které jste užívali k plnění pracovních úkolů. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění také na odpovědnost za škodu způsobenou mimo území České republiky.


Kategorie limitů pojistného plnění

 

I.

60 000

II.

100 000

III.

150 000

IV.

200 000

 

 

 
 
Kancelář Otrokovice:
nám.3. května 1569,
765 02 Otrokovice
+420 731 135 608
E-mail: barina.cpp@seznam.cz
Kancelář Zlín:
Kvítková 476
760 01 Zlín
+420 731 135 608
E-mail: barina.cpp@seznam.cz

admin :: webdesign MYLEE Design (c) 2014